Menu
Your Cart

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Digitalmart Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett digitalmart.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Ügyfél) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető elérhetőségei, cégadatai:
Cégnév: Digitalmart Kft
Székhely: 1156 Budapest, Páskomliget utca 27.2/8.
Tel.: +36-70-984-5050
E-mail: info@digitalmart.hu
Adószám: 14091177-2-42
Bankszámlaszám (Unicredit Bank): 10918001-00000028-96070006
Cégjegyzékszám: 01-09-888469

Közösségi adószám: HU14091177
IBAN elektronikus formátum: HU71 10918001 00000028 96070006
Az Unicredit Bank SWIFT kódja: BACXHUHB

I. Általános feltételek:

1.1. Az ÁSZF hatálya.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a digitalmart.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Vásárlás.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges (e-mailen keresztül leadott megrendelés is elektronikus úton leadott megrendelésnek számít), a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Telefonon az Üzemeltető boltjában történő személyes vásárláshoz előjegyzés adató csak le.
Üzletünkben történő, személyesen leadott rendelés esetén szükséges megadnia a mindenkori áfa törvényben rögzített számlázási adatokat, illetve e-mail címét és lehetőség szerint mobiltelefonszámát

1.3. Regisztráció.
A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. Megrendelés elfogadása.
Az Üzemeltető az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó email útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható mindkét fél részéről. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Vásárló által hibásan megadott adatok javítása:
Amennyiben a rendelés során a vásárló hibásan adta meg adatait és ezt a rendelés visszaigazolásakor kapott e-mailben észleli, a hibás adatok javítását az info@digitalmart.hu e-mail címre küldött levélben, vagy Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségein javíthatja.

1.6. Ügyfélszolgálat.
Az Üzemeltető nyitvatartási, munkaidőben (hétfőtől péntekig de. tíz és este hat óra között, szombaton de. tíz és délután egy között) érhető el telefonon, e-mailben.

E-mail: info@digitalmart.hu
Telefon: +36-70-984-5050
Az Üzemeltető nem vállal garanciát arra, hogy a telefonon illetve e-mailben történő megkeresésekre azonnal reagálni tud, ezért kéri ügyfelei türelmét.

1.7. Panaszkezelés helye és elérhetősége
E-mail: info@digitalmart.hu
Telefon: +36-70-984-5050
Telefonos elérhetőség ideje: Hétfő - Péntek 10:00-18:00 Szombat 10:00-13:00
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

1.8. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

II. Regisztráció


2.1. Regisztráció.
A Webáruházon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz is köthető a teljes funkció elérésének érdekében, azonban „vendégként” történő vásárlás is rendelkezésre áll. Javasoljuk a regisztrációt a későbbi hatékonyabb ügyletmenet érdekében.

2.1.1. Ügyfél lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy, amely regisztrál a digitalmart.hu honlapon és ezzel elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. Regisztrálni a regisztráció menüpont segítségével lehet. Az Üzemeltető ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt.

2.1.2. A Webáruházon keresztül történő vásárlásra az Ügyfél kizárólag akkor jogosult, azaz, felhasználói fiókot akkor hozhat létre, amennyiben
• elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott;
• 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
• jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére;
• saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.1.4. Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Ügyfél kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Ügyfél több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Ügyfél nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. Az Ügyfél köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, az Ügyfél ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult az Ügyfél hozzáférését korlátozni.

2.1.5. Az Üzemetetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.1.6. Az Üzemetetőt a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

III. A vásárlás menete

3.1. Termékismertető.
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A fenti információk miatt az Üzemeltető nem vállal felelősséget esetleges tévesen feltüntetett információkért. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2. Vételár.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, de bizonyos feltételek mellett lehet ingyenes is a szállítás.

3.3. Vételár változtatásának joga.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával, átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.


3.4. Hibás ár.
Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani.

3.5. Megrendelés kitöltése.
A megrendelést az Üzemeltető a Webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől.) Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.6. Megrendelés visszaigazolása.
A megrendelés kézhezvételének megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan a Felhasználó részére kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló megrendelését az Üzemeltető megkapta, ez azonban nem jelenti az Ügyfél ajánlatának automatikus elfogadását. A megrendelés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amennyiben az Üzemeltető a megrendelést teljesíti.

3.7. Továbbértékesítés.
Az Üzemeltetőtől vásárolt termékek továbbértékesítése az Üzemeltető írásbeli engedélyének hiányában tilos. A továbbértékesítés tilalma nem vonatozik a termék használtcikként történő továbbértékesítésére. Továbbértékesítési engedélyt az Üzemeltetőtől viszonteladói szerződés formájában lehet igényelni.

3.8. Rendelhető termék.
Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a megrendelés időpontjában, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a megrendelés visszaigazolását követő 30 napon belül, de lehető leghamarabb, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben nem történik szerződéskötés, amiről a Felhasználó írásbeli értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés az Ügyfél számára haladéktalanul visszafizetésre kerül.

3.9. Termék átvétele.
A Felhasználó a megrendelt terméket az Üzemeltető ügyfélszolgálatán, vagy a Felhasználó által megjelölt helyszínen jogosult átvenni.

Fizetési lehetőségek:

- Készpénzes vásárlás (Személyes áruátvételnél, PickPack ponton és postai kézbesítésnél, vagy futászolgálatnál kiszállításakor utánvét formájában)

- Előre átutalás (Díjbekérőt küld rendszerünk, amely alapján az előre átutalás elvégehető. Az összeg számlánkra érkezése után van lehetőség a megrendelés átvételére)

- Átutalás (Külön megállapodás alapján cégeknek és intézményeknek lehetősége van utólagos fizetésre)

- Bankkártyás fizetés személyesen (egyes PickPack pontokon)

- Online bankkártyás fizetés
Webáruházunk biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:


  1. Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
  2. Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
  3. Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)


Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:


  1. MasterCard (dombornyomott)
  2. Visa (dombornyomott)
  3. Electron (nem dombornyomott)


Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

3.9.1. Termék átvétele személyesen. A vásárló köteles a terméket az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül átvenni, az átvétel akadályoztatása esetén az Üzemeltetővel egyeztetni. A megrendelés átvételéhez az Ügyfélnek be kell mutatnia a megrendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon.

3.9.2. Házhoz szállítás. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Házhozszállítási díjunk AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE: Bruttó 1490Ft, vagy bizonyos feltételek mellett ingyenes. Jelenleg 40.000 Ft felett ingyenes a szállítás.
Fent tartjuk a jogot, hogy túlméretes áru szállítása esetén egyéni díjszabást alkalmazunk.


3.10 Korhatáros besorolást kapott áru átvétele. A termékleírásban 18 éven felülieknek korhatáros besorolást kapott árut csak az árucikk megrendelője veheti át személyesen valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány) felmutatásával, függetlenül az áru Üzemeltető ügyfélszolgálatán történő átvétele vagy házhoz szállítás esetén. Ilyen árucikk nem adható át meghatalmazott személynek, és nem is szállíttatható csomagátvevő pontra sem. A jelen pont szerinti feltétel hatályban megmarad abban az esetben is, amennyiben a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, figyelemmel arra, hogy életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

3.11. Tulajdonjog fenntartása. A kiszállított árucikk az Üzemeltető tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

IV. Fogyasztói elállási jog

4.1. Elállási jog.
Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

4.2. Költségek viselése.
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél eláll a vásárlási szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető azonban jogosult követelni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. (Például nyomtató vásárlása esetén, ha a nyomtató patronjai, vagy festékkazettája ki lett bontva, a készülék be lett üzemelve, akkor az Üzemeltető jogosult a kellékanyagok árának levonásával csökkentett összeget az elállás során az Ügyfél részére jóváírni, visszautalni.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A fentiek alapján terméktől való elállás esetén a kereskedőnek jogában áll felszámítani termék újra csomagolásával illetve újra forgalomba hozatalával kapcsolatos költségek egy részét.

4.3. Elállási jog gyakorlásának módja.
Az Ügyfél a szerződésétől írásban, vagy személyesen az Üzemeltető ügyfélszolgálatán jogosult elállni a szerződés megkötését követő 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kellene adnia erre vonatkozóan. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

4.4. Elállási határidő.
Az Ügyfél az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

4.5. Visszaszolgáltatási kötelezettség.
Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben az Ügyfél nem tudja visszatéríteni a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a nem rendeltetésszerű használatból eredően elhasznált, esetleg nem működő állapotban, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni az Üzemeltető számára. Az Ügyfelet terhelik a visszaszolgáltatás költségei, ha a kiszállított áru megfelel a megrendeltnek. Csomagszállításra nem alkalmas árucikket átvételre kerül az Ügyféltől, ez esetben is őt terheli a szállítás költsége, amennyiben a kiszállított áru megfelelt a megrendeltnek. Ha a kiszállított áruról a vizsgálatot követően bebizonyosodik, hogy nem felelt meg az előírásoknak, akkor a visszaszolgáltatás költsége az Üzemetető által megtérítésre kerül. A kifizetett összeg 14 napon belül kerül visszautalásra a vásárlónak. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik.

4.6. Elállási jog gyakorlásának tilalma.
A felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Üzemeltető a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például számítógép konfiguráció), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta;
e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
f) Fej és fülhallgatókat csomagolás felbontása után nem áll módunkban visszavenni.

4.7. Személyes elállási jog.
A fentiekben meghatározott jogokon túl az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az Üzemeltető ügyfélszolgálatán az elállásra vonatkozó határidőn belül.

4.8. Megrendelés személyes átvétel és fizetés megjelöléssel.
Nem minősül a fenti Kormányrendelet szerinti távollévők között kötött szerződésnek az az ügylet, amely során az ügyfél a Webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt és fizetést választja, tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése személyesen történik és az Ügyfélnek személyes átvételkor lehetősége van a termékkel kapcsolatos kérdéseit feltenni és minden a termékhez tartozó paraméterről megbizonyosodni.
Amennyiben az Ügyfél a termék rendelése során az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt választja, az Üzemeltető egy automatikus válasz üzenetet küld a megrendelés elküldését követően. Ez az e-mail üzenet kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ügyfelet arról tájékoztassa, hogy az általa megrendelni kívánt termék megrendelése Üzemeltető részére történő megküldését követő munkanap zárásáig (munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő munkanap zárásáig) készleten van-e, és az Üzemeltető ügyfél részére előjegyzésbe vette-e azt.
Amennyiben ügyfél vagy meghatalmazottja ellátogat 24 órán belül az Üzemeltető üzletébe, személyesen megvásárolhatja a részére előjegyzésbe vettként visszaigazolt terméket, ekkor közte és az Üzemeltető között a megrendelt termék tárgyában szerződés jön létre. A megrendelt termék vételárát kizárólag a személyes átvétel során ügyfél megrendelésének Üzemeltető által történő elfogadását követően tudja kiegyenlíteni. Amennyiben ügyfél vagy meghatalmazottja a fenti 24 órán belül nem látogat el az Üzemeltető üzletébe, és / vagy a terméket nem vásárolja meg, a fenti 24 óra leteltét követően előjegyzése a megrendelt termékre törlésre kerül, és közte és az Üzemeltető között nem jön létre szerződés. Amennyiben újra előjegyzésbe kívánja vetetni a fenti terméket, újabb megrendelést kell küldenie az Üzemeltető részére digitalmart.hu internetes oldalon keresztül.

V. Felelősség


5.1. Általános rendelkezések.
Az Ügyfél által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Üzemeltető részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.


5.2. Hibás adatok.
Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma az Ügyfél által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

5.2. Használati útmutató.
A kiválasztott termék adatlapján feltüntetésre kerülnek a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírások, melyek pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Ajánljuk, hogy részletesebb információ igény esetén tájékozódjon a gyártó honlapján!

5.3. Honlappal kapcsolatos felelősség.
Az Ügyfél az Üzemeltető honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

5.4. Hiperhivatkozások.
A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

5.5. Reklámok.
Az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a digitalmart.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

VI. Jótállás


6.1. Általános szabályok.
A Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 8:1. § ] keretében értékesített, az alábbiakban felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.21.) (a továbbiakban: Kormány Rendelet) szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

6.2. Kötelezett.
A jótállási kötelezettség az Üzemeltetőt terheli az általa forgalmazott termékek vonatkozásában. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Az Ügyfél a Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

6.3. Időtartam.
A jótállás időtartama főszabályként egy év. (Csak új termékekre. Használt, felújított, újszerű termékekre nincs jótállás, csak kellékszavatosság van! Kivételt képez a vásárolt plusz jótállás.)

6.4. Határidő kezdete.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6.5. Jótállási jegy.
Az Üzemeltető köteles az Ügyfélnek a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. (Csak új termékek esetén, melyeknek ára meghaladja a 10.000 Ft-ot. 10.000 Ft alatt a számla/blokk a jótállási jegy.)

6.6. Szerviz.
Az Ügyfél a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegy, vagy 10.000 Ft alatt számla/blokk bemutatásával, a feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

6.7. Kötelező tartalom.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén az Üzemeltető, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
b) a hiba okát és a javítás módját,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

6.8. Csereigény.
Amennyiben az Ügyfél a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető nem hivatkozhat a Ptk. 6:159 §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Mivel az Üzemeltető a termékeket nem minden esetben raktárkészletről értékesíti, ezért a meghibásodott termék cseréjét az Üzemeltető boltjában történő leadását követően a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elvégezni.

6.9. Ha az Ügyfél nem minősül fogyasztónak.
Azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 6 hónapon belül elévül. Amennyiben a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, abban az esetben a szavatossági jogokat a teljesítéstől számított 1 éven belül tudja érvényesíteni.


6.10. Jótállási igény érvényesítésének helye.
Főszabályként az Üzemeltető postai címére visszaküldve. A feladási díj a vásárlót terheli. A saját márkaszervizzel rendelkező termékek esetén a garanciajegyen feltüntetett márkaszerviz.
• Jótállási igény érvényesítésének határideje. Az Üzemeltető postacímére jótállási igény érvényesítése érdekében visszaküldött termékek esetében az Üzemeltetőnek törekednie kell a termék javításának, vagy cseréjének elvégzésére a leadást követő 15 napon belül.
• Vonatkozó jogszabályok:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól
- 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet a távollévők között kötött szerződésekről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről


VII. Személyiségi jogok védelme

7.1. A digitalmart.hu Üzemeltetője a digitalmart.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 2011. évi CXII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

7.2. Az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje az Ügyfél személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Ügyfelei által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Ügyféllel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

7.3. Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

7.4. Az Ügyfél adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az Ügyfelekről tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait a digitalmart.hu oldalon a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő kereskedelmi partnerei számára átadja.

7.5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Ügyféllel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7.6. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az Ügyfélről megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7.7. Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során az Ügyfél által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a digitalmart.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába az Ügyfél regisztrációjukkal beleegyeznek.

7.8. Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

7.9. Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

7.10 ADATVÉDELEM

Az adatvédelmi rendelkezések részletesen az adatvédelmi irányelveknél vannak a feltűntetve a weboldalon. Cégünk minden szabály betartásán felül, különös tekintettel az ügyfelek érdekeinek képviseletében csak a kapcsolódó partnereknek adja ki a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, mint pl. a szállítási adatok megadása a futárcégnek. Az ügyfél a rendelésével elfogadja mind az ÁSZF-et, mind az adatvédelmi irányelveket.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

8.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

8.3. A vásárló az Üzemeltető honlapján való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

8.4. A jelen Általános Szerződési feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

8.5. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Üzemeltető regisztrált székhelye.

8.6. A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

8.7. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának
Jegyzője: Dr. Lamperth Mónika

E-mail: jegyzo@bpxv.hu
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Tel: +36 1 305-3268
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség

Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel: 328-0185, 459-4999
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Levélcím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: 488-2000

IX. Szavatosság


Tájékoztató a szavatossági jogokról a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján
1. Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
1.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a hibát nem ön okozta pl. helytelen használat következtében. Tehát az első 6 hónapban az eladónak kell bizonyítani, hogy a termék hibáját a vásárló okozta, vagy hibásan lett értékesítve. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1.2. Termékszavatosság*
* Termékszavatosság csak új termékekre jár automatikusan. Használt, felújított, újszerű termékek esetén, csak vásárolt „garancia”=önkéntes jótállás esetén érvényesíthető a meghatározott (megvásárolt) plusz ideig.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó (Használt, felújított, újszerű termékeknél a forgalmazó) által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön az új termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

1.3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év (csak új termékek esetén van automatikusan, és csak meghatározott cikkekre, és értékhatár felett). E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
A jótállás kötelező esetei:
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

2019.11.04.

Sütiket és más hasonló technológiákat használunk az Ön böngészési élményének és webhelyünk funkcionalitásának javítására. Adatvédelmi irányelvek .